Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Spankeren Visspecialiteiten , gevestigd te Amsterdam.

Spankeren Visspecialiteiten stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en producten te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Spankeren Visspecialiteiten, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Spankeren Visspecialiteiten .

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Spankeren Visspecialiteiten  opdracht geeft tot het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door  Spankeren Visspecialiteiten zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a Alle aanbiedingen van Spankeren Visspecialiteiten  zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens  Spankeren Visspecialiteiten van een opdracht, dan wel zodra Spankeren Visspecialiteiten  is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Spankeren Visspecialiteiten  gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annuleringen.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Spankeren Visspecialiteiten  alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Spankeren Visspecialiteiten  op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.

5a Hoewel Spankeren Visspecialiteiten  zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Spankeren Visspecialiteiten  de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Spankeren Visspecialiteiten te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van Spankeren Visspecialiteiten juist is, zal zij te harre keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Spankeren Visspecialiteiten is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Spankeren Visspecialiteiten.

7b Spankeren Visspecialiteiten is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Spankeren Visspecialiteiten te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8a Spankeren Visspecialiteiten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– handelingen of nalatigheid van Spankeren Visspecialiteiten , haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

8b Spankeren Visspecialiteiten is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade e.d.

8c Spankeren Visspecialiteiten is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto`s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Spankeren Visspecialiteiten.

 

Algemene voorwaarden RESELLER Eczoil Producten

voor deze informatie verwijzen wij u door naar de site: www.eczoil.com